anlaşmalı boşanma avukat

Anlaşmalı Boşanma


Ana sayfa » Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davası, her iki tarafın boşanma ile ilgili tüm sonuç ve şartları kabul ettiği boşanma davasıdır. Hâkimin verdiği karara bağlı olmakla birlikte genel anlamda dava sürecinin daha kısa sürdüğü dava türüdür. Eşler birlikte mahkemeye gider ve davayı birlikte açarlar. Bir eşin açtığı dava, diğer eş tarafından kabul edilir ve boşanma yoluna gidilir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

En az bir sene süren evliliklerde, boşanma avukatı ile birlikte veya eşler birlikte mahkemeye başvurduktan sonra bir eşin, diğerinin açtığı davayı kabul etmesinden sonra süreç başlamaktadır. Kanun önünde evliliğin sürdürülmesinin bir mana taşımadığına ve evlilik bilirliğinin temelden sarsıldığına kanaat getirmektedir.

Dava kesinleştikten sonra, hâkim tarafları dinleyerek serbest irade ile hareket edildiğine dair kanaat getirmesi gerekmektedir. Daha sonrasına anlaşmalı boşanmalarda hâkimin; mali süreçler, çocuk durumu hususunda tarafların kabul ettiği düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir. Hakim, çocuk menfaatine en uygun sonucu göz önünde bulundurarak anlaşmada değişiklik yapabilmektedir. Bu değişikliklerin her iki taraf tarafından kabulü ile de boşanma hükmü gerçekleşmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası için, anlaşmalı boşanma avukatı boşanma dilekçesi ile yetkili mahkemeye başvurulur. Başvuru sırasında dilekçe ekine anlaşmalı boşanma protokolü de eklenir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma davalarında, davanın devamı için Medeni Kanunda bir takım şartlar bulunmaktadır. Belirtilen şartlar protokole uygun değilse Medeni Kanuna göre davanın sürdürülmesi olanaklar dışındadır. Bu şartlar;

 • Evlilik süresinin en az bir sene sürmüş olması gerekmektedir. Evlilik süresi, nikâh işlemi gerçekleştikten sonrası için alınır. Nişan, birlikte yaşama, imam nikâhı gibi durumlar buna tabii olmamaktadır.
 • Eşlerin mahkemeye beraber başvuru yapmış olması gerekmekte ya da bir eşin açtığı boşanma davasını diğer eş kabul etme şartının bulunması gerekmektedir.
 • Anlaşmalı boşanma davası gerçekleşirken tarafların hâkim huzurunda iradelerini beyan etmeleri gerekmektedir.
 • Hâkimin, boşanmanın mali şartlarını ve çocukların durumu ile ilgili düzenlemeleri uygun bulması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Evraklar

Boşanmak isteyen ve karşılıklı anlaşmış eşler için talep edilen bir takım evraklar bulunmaktadır. Evraklar 2019 senesi itibariyle şu şekilde belirtilmiştir:

 • Boşanma dilekçesi
 • Anlaşmalı boşanma protokolü
 • Tarafların ve eğer bulunuyorsa çocuğa ait kimlik fotokopisi
 • Nüfus kayıt örneği
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Tarafların anlaşmalı şekilde yaptıkları mal paylaşımı ya da devir işlemlerinin belgeleri bulunması gerekmektedir.

Söz konusu şartların hepsinin hukuka uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu durum dava sürecinin hızlı olmasını sağlamada olumlu etki yapmaktadır. Anlaşmalı boşanma yetkili mahkeme bu durumu göz önünde bulunduracaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanmalarda hazırlanması ve dilekçe ekinde sunulması gereken protokol olmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü taraflar için anlaşmalı bir şekilde boşanmak istediklerini belirten en net belgedir. Bu belgenin bulunmaması halinde anlaşmalı boşanma davası mümkün olmamaktadır. Bu durumda, boşanmak isteyen tarafların imzalaması gereken bilgiler şu şekildedir:

 • Taraflar arasında sorun teşkil eden her türlü sıkıntıya neden olabilecek durumun açığa kavuşturulması gerekmektedir. Söz konusunda olan durumlar; maddi olarak mal varlığı paylaşımı manevi anlamda da varsa çocuk velayetidir.
 • Boşanma davasında mutlaka mahkemede bulunması gerekmektedir. Bu belge mahkemeye dava sürecini başlatırken verileceği gibi mahkemede duruşma esnasında da hâkime ibraz edilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

BOŞANMA PROTOKOLÜ

1.TARAF :

2.TARAF :
                                
Bu protokol gereğince ;

 • Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.
 • ….. her türlü şahsi eşyası ( ziynet eşyası vs.) ile çeyiz olarak getirmiş bulunduğu eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak başka alacağı olmadığını kabul eder. Aynı şekilde ……’ın da her hangi bir eşya alacağı yoktur.
 • Taraflar müşterek çocuklarının velayetinin da kalmasını kabul etmişlerdir. Taraflar, ……  ile müşterek çocukları arasında

– Her ayın 2. ve 4. Cuma günü saat 15.00 ile Pazar günü saat 17.00 arasında,

– Her yıl Haziran ayının 1. Günü saat 09.00 ile Ağustos ayının 31. günü saat 17.00 arasında şahsi ilişki kurulması yönünde karşılıklı olarak anlaşmışlardır.

 • Boşanma …. Türk Lirası / Amerikan doları tazminat ödemeyi kabul etmiştir. Bu tazminat miktarı dışında her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya her hangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar. Bu husustaki taleplerden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak vazgeçmişlerdir.
 • Taraflar, müşterek çocukları olan bakımı ve eğitimi için her ay ….. Türk Lirası / Amerikan doları iştirak nafakası ödemesi konusunda anlaşmaya varmışlardır.
 • ….. kendisine ait İstanbul İli  kat 1, no:1’deki taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının yarısını (%50), boşanma sonucunda bırakacaktır. Taraflar arasında bu paylaşımla birlikte mal paylaşımı tüm yönleriyle gerçekleşmiş olup, tarafların diğer eşten mal rejiminin tasfiyesinden doğan katkı payı alacağı ve katılma alacağı talepleri bulunmamaktadır.
 • Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekâlet ücreti talep etmeyeceklerdir.

İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti

Her davanın olduğu gibi bu davada da bir ücret taraflar tarafından tahsil edilmektedir. Resmi Gazete’nin yayımlandığı yönetmelik dâhilinde dava ücretleri, anlaşmalı ve çekişmeli davaya göre değişme göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davası ücreti 2023 senesi itibari ile;

 • Boşanma davası için istenilen başvuru harç bedeli 80,70 ₺
 • Boşanma davası için posta gideri ve müzakere bedeli olarak da 100 ₺ olarak belirlenmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

……. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

Davacı            :

Vekilleri          :

Davalı             :

Konu              : Boşanma davasıdır.

Açıklamalar    :

 1. Taraflar ekli vukuatlı aile nüfus kayıt tablosundan (Ek-1) da görüleceği üzere ….. yılından beri evli olup çiftin bu evlilikten müşterek olarak …. isminde … tane reşit çocukları vardır.
 1. Zamanla ortaya çıkan fikir ayrılıkları ve şiddetli geçimsizlik tarafları son zamanlarda ortak hayatın çekilmez hale getirmiş ve bu nedenlerle son … yıldır da ayrı yaşamaktadırlar.
 1. Tarafların gerek sosyal gerekse kültürel uyuşmazlıkları evlilik birliği içerisinde bir çözüm ve asgari uzlaşma noktasını sağlayamayacak derecede ileri boyutlara ulaşmıştır. Evlilik birliği temelinden sarsılmış ve taraflar karşılıklı serbest iradeleri ile boşanma kararı vermişlerdir. Bu nedenle işbu dava dilekçesinde tarafları boşanmaya iten neden ve olaylara detaylı olarak yer verilmemiştir. Dava öncesindeki karşılıklı görüşmelerde davanın bir an önce boşanma ile sonuçlanmasının her iki taraf için de doğru olacağı konusunda mutabık kalınmıştır.
 2. Taraflarca ortak hayatı yeniden kurmanın imkansız olması sebebi ile uzun süredir de ayrı yaşayan evlilik birliği düzeltilemeyecek derecede temelinden sarsılan ve karşılıklı olarak serbest iradeleri ile boşanmaya karar veren tarafların sunulacak protokol metninde belirlenen şartlar doğrultusunda , T.M.K.’nun 166/3 maddesindeki tüm şartları taşıyan tarafların boşanmalarını sağlamak amacıyla işbu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.
 3. Ekli protokolden de görüleceği üzere tarafların boşanma ile gerçekleşecek olan maddi koşullar üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

Hukuki Nedenler: T.M.K. vb. her türlü yasal mevzuat.

Deliller :

 • Vukuatlı aile nüfus kayıt tablosu (Ek-1).
 • Tanık vb. her türlü yasal delil.

Sonuç ve İstem   :

Yukarıda açıklanan nedenler ve karşılıklı imzalanmış olan protokol metni uyarınca, tarafların boşanmalarına karar verilmesini dileriz.

 Saygılarımızla,

  Davacı

                                                           Vekilleri

Ekleri :

 • Onaylanmış vekaletname örneği.

Anlaşmalı Boşanma İtiraz Süresi

Boşanma davaları iletildiği gibi dava dilekçesinin mahkemeye iletilmesi ve gerekli olan harçların yatırılması ile başlamaktadır. Ancak açılmış boşanma davasında dava itiraz süreci, dava dilekçesinin tebliği ile başlamaktadır. İtiraz süresi 15 gündür. Bu süreç içerisinde bir cevap verilmesi gerekmektedir. Cevap süresinin yeterli olmaması halinde mahkemeye başvuru yaparak 1 aya kadar ek bir süre talebinde bulunabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, evlilik içerisinde tarafların ve taraflar için 3.kişilerin aldığı tüm malların evlilik bitmesi sırasında paylaşılmasıdır. Genellikle tarafların avukatlarınca hazırlanacak mal paylaşımı boşanma protokolü içerisinde bulunmaktadır. Evlilik içerisinde alınan ev, araba, ev eşyaları, düğün takıları, ziynet takıları ya da yatırım sebebiyle alınmış altın, dolar, euro bu mal paylaşımını kapsamaktadır. Evlilik öncesi eşyalar protokole tabii tutularak düzenlemesi yapılmaktadır.

Boşanma davasına neden olan kusurlar karşı tarafın yaptıkları delil olarak gösterildiği takdirde bir kusurlu taraf olmaktadır. Eğer anlaşmadan cayılırsa ekonomik anlamda maddi ya da manevi tazminat açılabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Velayet

Çocuğun velayeti mahkeme tarafından çocuğun menfaatine uygun şekilde karar verilmektedir. Anlaşmalı boşanmada velayet konusunda eşler anlaşmalıdırlar. Anlaşmalı boşanma ortak velayet konusunda da anlaşabilmektedirler. Anlaşma dâhilinde hâkim karar verecektir. Lakin boşanma süreci bittikten sonra velayeti kendisinde bulunmaya ebeveyn, velayet değişikliği için dava açabilmektedir. Eğer, çocuğun bakım ve gözetimi karşı taraf tarafından ihmal edilmişse ve çocuğun sağlık, kişisel gelişimi olumsuz etkileniyorsa velayet değişikliğine ilişkin dava açılabilir. Bu durumda çocuğun geleceği çok iyi düşünülmelidir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Müşterek çocuk adına önenmesi gereken bir boşanma davası nafaka türü bulunmaktadır.  Bu nafaka, çocuk eğitimi, sağlığı, kıyafeti, beslenmesi ya da kişisel gelişimini devam ettirmesi için gerekli olan ve masraflara karşılık gelen paradır. Anlaşmalı boşanma davasında iştirak nafakası talebinde bulunmayan eş, çocuk için sonradan nafakanın bağlanması için dava açabilmektedir. Bu nafaka türü, çocuğun menfaatine uygun bir miktar olarak belirlenir. İlerleyen süreçte, para yeterli gelmezse iştirak nafakasının arttırılması için dava açılabilir.

Merak Edilen Sorular

Anlaşmalı Boşanma Kaç Gün Sürer?

Boşanma davası için ne kadar süreceği davanın türüne bağlı olmaktadır. Davanın açıldığı adliyede ki iş yoğunluğu ile ilgili süreç uzayıp kısalmaktadır. Fakat anlaşmalı şekilde kabul edilen boşanma süreci en kısa zamanda sonuçlanan dava türüdür. Bu yüzden anlaşmalı boşanma ne kadar sürer?” sorusunun cevabı genellikle 1 ile 4 ay arasında dava sonuçlanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Zorunlu Mudur?

Bu tarz bir boşanmanın yaşanması durumunda avukattan hukuki yardım almak zorunlu görülmemektedir. Fakat bilinmelidir ki, bu süreç için yapılacak bir hukuki hata sürecin uzamasına neden olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında bu hatalar geri dönüşü imkansız bir şekilde kayıplara neden olabilmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde bu tip davalarda bir avukattan görüş alınması olumlu anlamda katkı sağlamaktadır. Fakat yine de bilinmelidir ki anlaşma protokolleri ve dilekçelerini kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanmada Çocuk İçin Verilecek Para Nasıl Belirlenir?

Çocuk eğitim durumu, bakım masrafı, sağlık durumu göze alınarak bu para belirlenmektedir. Eşler anlaşamazsa bu miktar hâkim karşısında belirlenmektedir. Belirlenen miktar iki tarafın sosyoekonomik şartlarına uygun şekilde düzenlenmesi adına yapılmaktadır.