anlaşmalı boşanma mal paylaşımı

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı


Ana sayfa » Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı yapılması tarafların taleplerine ve isteklerine bakılarak yapılmaktadır.  Taraflar, ister malları yarı yarıya paylaşabilir ya da kendilerince bir paylaşma oranı belirleyebilir. Burada amaç iki tarafın anlaşabilmesidir.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma neticesinde doğacak olan maddi ve manevi tüm konularda mutabık olması durumunda evlilik birliğini sona erdirmesidir. Anlaşmalı boşanmada taraflar nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi boşanma hukuku konularında anlaşmaya varmışlardır. Bu anlaşma “Anlaşmalı Boşanma Protokolü” denilen bir sözleşme ile imza edilecek ve hakim huzurunda da beyan edilecektir.

Görüldüğü üzere eşlerin anlaşmalı boşanma prosedüründe mutabık olmaları gereken noktalardan biri de mal paylaşımı olmakla beraber bu konuda anlaşma sağlanması zorunlu kılınmamıştır. Taraflar dilerlerse mal rejimi tasfiyesine ilişkin anlaşma sağlayabilir, dilerse boşanma davasından sonra açacakları ayrı bir dava ile mal rejimi tasfiyesini sağlayabilirler.

Ayrıca birtakım pay hesaplamaları da yine eşler tarafından yapılmalıdır. Hakim tarafların anlaşmalarına göre mal paylaşımına karar verecektir; mal rejimi tasfiyesi tarafların anlaşmalı boşanma prosedürüne dahil edildiğinde, bu hususta hakimin takdir yetkisi bulunmamaktadır. Mal paylaşımı ve eşlerin hangi mallar üzerinde ne çeşit haklarının bulunduğu hususu teknik bir hesaplamaya dayandığından dolayı eşlerin bu noktada bir avukatın yardımını almaları ileride hak kayıpları yaşamamaları adına önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, eşlerin kendi aralarında eşlerin kendi aralarında anlaşması ve bu anlaşmayı boşanma protokolüne eklemelilerdir. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolüyle bölüşülmesi gereken malları yarı yarıya veya istedikleri bir orana göre veya istedikleri şekilde belirleyebilirler.

Eşlerden biri anlaşmalı boşanma protokolüyle mal paylaşımına dair tüm haklarından feragat de edebilir. Anlaşmalı boşanma protokolü ile mal paylaşımı davası açmaktan feragat edilecekse, feragat beyanı protokole açıkça yazılmalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların mal paylaşımını yaptıklarına dair açık herhangi bir ibare yoksa, taraflar anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren başlayan 10 yıllık dava zamanaşımı süresi içinde boşanmada mal paylaşımı davası açabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Mal Paylaşımı

Kural olarak mal paylaşımına ilişkin talepler boşanma davasından ayrı bir dava ile ileri sürülebilmektedir. Mal paylaşımı ayrı bir davanın konusunu oluşturmaktadır. Bu durumda mal paylaşımı davasında boşanma davası bekletici mesele yapılarak, boşanmanın neticelendirilmesi sonucunda mal paylaşımı yapılmaktadır.

Tarafların mal rejimi tasfiyesine ilişkin anlaşma sağlamamış olması anlaşmalı boşanmayı çekişmeli boşanma haline getirmeyecektir. Eşlerin mal paylaşımını sonraya bırakmak istemeleri durumunda, anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesiyle beraber ayrı bir dava ile tasfiyeyi talep etme imkanları bulunmaktadır. Taraflar bu halde boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde mal paylaşımı davası açma hakkına sahiptirler.

Buna karşılık anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımına ilişkin herhangi bir hak ve alacak talep edilmediği belirtilmişse bu durumda anlaşmalı boşanma davası kesinleştikten sonra mal paylaşımı talepli olarak açılan dava reddedilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Kesinleşmesi

Bir davada Yerel Mahkeme tarafından karar verilmiş olması davanın kesinleşmesi anlamına gelmez. Bazı kararlar niteliği itibariyle kesindir. Bu davalar dışındaki davalar bakımından ise itiraz yollarının tüketilmiş olması veya itiraz hakkının süresinde kullanılmamış olması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasının her iki tarafın da katıldığı duruşmada kabul edilmesi ve protokol koşulları gereği yerel mahkemenin boşanma kararını vermesinden sonra gerekçeli kararın yazılması gerekmektedir. Gerekçeli karar duruşma tarihinden sonra yani kısa kararın verilmesinden sonra en geç 30 gün için yazılır.

Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden sonra 2 haftalık süre içerisinde taraflar istinaf yoluna başvurabileceklerdir. Bu süre dolmadan veya istinaf hakkından feragat edildiğine dair bir dilekçe verilmeden evvel boşanma kararı kesinleşmiş olmaz. Kesinleşme işlemlerinin yapılmaması halinde itirazı kabil bir karar olan anlaşmalı boşanma talebinin kabul kararına itiraz ederek taraflardan biri bu davayı çekişmeli boşanma davasına dönüştürebilir.