İş Sözleşmelerinin Hazırlanması & Düzenlenmesi

İş Kanunu, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir. İş sözleşmesi ise işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, iş verenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan bir sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması gerekir.

İlgili Alan: İş Hukuku Avukatı

İş hukuku kapsamında görülen ihtilaflar çok çeşitli olmakla birlikte, genellikle belirsiz süreli sözleşmelerin işveren veya işçi tarafından fesh edilmesi ve işveren tarafından feshin geçersiz olması halinde işe iade davası ve tazminat davaları şeklinde ortaya çıkmaktadır.

İş Hukuku Avukatı olarak, iş sözleşmeleri kapsamında işçilerin haksız fesih halinde özlük haklarının talep edilmesi ve işe iade davası açılması, feshin kötü niyetli yapılması halinde kötü niyet tazminatı talep edilmesi hizmetlerinin yanı sıra iş kanununun ihlali halinde kesilen para cezalarına itiraz davaları başta olmak üzere, işverenlerin hukuki ihtiyaçlarına da karşılık vermektedir.

İş Sözleşmesini Sona Erdiren Genel Sebepler

İş sözleşmesini sona erdiren haller, işçinin ve işverenin ölümü, tarafların anlaşması, belirli süreli olması, gazetenin yayının durdurulması, geminin Türk Bayrağını kaybedecek şekilde satılması, iş sözleşmesinin geçersizliği fesih şeklinde özetlenebilir.

İş Sözleşmesini Sona Ermesinin Sonuçları

İş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları karşılığında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, haksız fesih tazminatı ve diğer alacaklar konulardan hukuki haklar doğmaktadır.

İş Hukuku Hizmetlerimiz

TOP